ANM.PHG.(B) 80 ( 64 )

 

 

Adalah dimaklumkan mulai April 2018, borang JANM/AUTH-01 perlu dilengkapkan bersama-sama dengan borang Kew.290-Pin.1/2009 bagi peranan Perakuan I, Perakuan II dan Akuan Terima selaras dengan AP101 dan Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 2 Tahun 2016 (Para 4.1.1)- Had Kuasa Memperaku Dan Menyemak Dokumen Kewangan(1Government Financial And Management Accounting System-1GFMAS) sehingga SPANM Bayaran berasaskan akruan dikeluarkan.

 

Semua Borang JANM/AUTH-01 perlu mendapat pengesahan dari Pemegang Waran Peruntukan /Ketua Jabatan.

 

 

Sekian terima kasih.

Unit Pengurusan Dana

JANM Pahang

11 April 2018

image