1. Menyediakan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan mengikut kehendak perundangan dan piawaian perakaunan yang diterima umum.
  2. Memberi khidmat nasihat dan perundingan perakaunan kepada agensi Kerajaan.
  3. Memastikan pematuhan dan penguatkuasaan tatacara pengurusan kewangan dan perakaunan seperti yang ditetapkan di bawah undang-undang berkaitan.
  4. Mewujudkan sistem maklumat perakaunan kewangan dan perakaunan Pengurusan.
  5. Mewujudkan/menguruskan sistem pengurusan wang tunai kerajaan.
  6. Mentadbir perkhidmatan perakaunan kerajaan.
  7. Membangunkan modal insan melalui program latihan pengurusan perakaunan dan perakaunan kewangan.
  8. Menguatkuasakan Akta Wang Tak Dituntut 1965.
custom_html