BIL  PIAGAM PELANGGAN
1. Menyerahkan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan (PKKP) yang tepat dan lengkap berasaskan undang-undang, piawaian dan dasar perakaunan kepada Ketua Audit Negara dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh akhir tahun kewangan.
2. Melaksanakan pembayaran wang tak dituntut/sekuriti tak dituntut dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima.
3. Memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh tiga (3) hari kalendar dari tarikh arahan pembayaran diluluskan oleh PTJ.
4. Memastikan

- Pembayaran emolumen dibuat mengikut tarikh/jadual hari pembayaran gaji tahunan yang ditetapkan.

- Maklumat Penyata Gaji Bulanan dikeluarkan pada tarikh gaji.

- Maklumat Penyata Pendapatan Tahunan diproses dan dikeluarkan pada bulan Mac tahun berikutnya.
5. Memperakukan permohonan sistem perakaunan dan kewangan sektor awam dalam tempoh dua (2) bulan dari tarikh permohonan yang lengkap.
6. Memastikan terimaan diperakaunkan dalam tempoh yang ditetapkan dalam AP78(a).  
7. Mengeluarkan keputusan permohonan pembaharuan kelulusan juruaudit dan penyelesai syarikat dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan lengkap.
8. Memberi maklum balas kepada pertanyaan berkaitan prosedur kewangan dan perakaunan dalam tempoh 15 hari bekerja dari tarikh pertanyaan diterima.
9. Mengeluarkan laporan audit dalam tempoh 21 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup.
10. Mengeluarkan Penyata Kewangan Kementerian Kewangan pada bulan berikutnya.
11. Memastikan pemberitahuan akuan terima bagi aduan dan pertanyaan dikeluarkan dalam tempoh satu (1) hingga tiga (3) hari bagi sistem berikut:

i.     iGFMAS ServiceDesk
ii.    Helpdesk Akruan
iii.   Helpdesk iSPEKS
iv.   Helpdesk iSPLN
v.    SISPAA
12. Memastikan penyampaian kursus yang berkualiti dan skor penilaian kursus yang dijalankan ≥6.00.
custom_html