Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS)  

Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia

 

**Nota: MPSAS versi Bahasa Melayu akan dikemaskini dari masa ke semasa.

Bil.

MPSAS

Perihal

Diterbitkan pada

Tarikh Kuatkuasa

1.

1

Pembentangan Penyata Kewangan

Mac 2013

1 Januari 2017

2.

2

Penyata Aliran Tunai

Mac 2013

1 Januari 2017

3.

3

Dasar Perakaunan, Perubahan dalam Anggaran Perakaunan dan Kesilapan                         

Mac 2013

1 Januari 2017

4.

4

Kesan Perubahan Kadar Pertukaran Asing

Jun 2013

1 Januari 2017

5.

9

Hasil daripada Urus Niaga Pertukaran

Mac 2013

1 Januari 2017

6.

12

Inventori

Mac 2013

1 Januari 2017

7.  14 

Peristiwa Selepas Tempoh Pelaporan

 Mei 2014  1 Januari 2017 
8. 16

Hartanah Pelaburan 

Ogos 2013 1 Januari 2017

9.

17

Hartanah, Loji dan Peralatan

Mac 2013

1 Januari 2017

10.

23

Hasil daripada Urus Niaga Bukan Pertukaran (Cukai dan Pindahan)

Mac 2013

1 Januari 2017

 11. 24

Pembentangan Maklumat Bajet dalam Penyata Kewangan 

 Jun 2013  1 Januari 2017

 

 

custom_html