Pengenalan

Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri atau iSPEKS merupakan sistem yang berasaskan perakaunan akruan dan dibangunkan selaras dengan hasrat Kerajaan ke arah landskap perakaunan akruan. Pembangunan sistem ini telah bermula sejak 2015 dan telah mula digunakan oleh Kerajaan Negeri Johor sebagai negeri perintis bermula 1 Januari 2017, Kerajaan Negeri Perlis (1 Jun 2017), Kerajaan Negeri Kedah (1 Julai 2017) dan Kerajaan Negeri Perak (1 Januari 2018).

Carta Aliran iSPEKS

cartaalir ispeks bm

Faedah-faedah iSPEKS

faedah ispeks bm

custom_html