Apakah kursus generik kewangan?


Kursus generik kewangan adalah kursus-kursus yang disenaraikan sebagai kursus generik yang dilaksanakan mengikut jumlah jam yang ditetapkan.

Apakah kursus yang disenaraikan sebagai Kursus Generik Kewangan?

 • Kursus-kursusnya ialah :

  Bil.

  Nama Kursus

  Jumlah Jam

  1

  Pengurusan Kewangan Sektor Awam

  16

  2

  Pengurusan Perakaunan Sektor Awam

  16

  3

  Sistem Belanjawan Negara

  16

  4

  Pengurusan Perakaunan Terimaan Hasil Sektor Awam

  16

  5

  Pengurusan Perakaunan Bayaran Sektor Awam

  16

  6

  Prinsip dan Pengurusan Perolehan Kerajaan

  16

  7

  Perakaunan Akaun Amanah, Deposit dan Panjar

  16

  8

  Pengurusan Emolumen Sektor Awam

  16

  9

  Pengurusan Elaun dan Kemudahan Sektor Awam

  16

  10

  Pengurusan Aset Alih  dan Stor Kerajaan

  16

  11

  Prinsip dan Dasar Perakaunan Akruan

  16

  12

  Pengenalan Kepada MPSAS

  16

  13

  MPSAS – Persembahan Penyata Kewangan

  16

  14

  MPSAS – Perakaunan Aset

  16

  15

  MPSAS – Perakaunan Hasil

  16

  16

  MPSAS – Perakaunan Belanja

  16

Bolehkah jabatan/agensi meneruskan pelaksanaan kursus-kursus kewangan yang telah dirancang?


Jabatan/agensi boleh melaksanakan kursus-kursus kewangan yang telah dirancang dengan mengemukakan permohonan kepada IPN menggunakan Borang Permohonan Menganjurkan Kursus Generik Kewangan Oleh Kementerian/Jabatan

Sekiranya jabatan/agensi menganjurkan kursus-kursus yang mengandungi hanya beberapa slot kewangan, perlukah jabatan/agensi mendapat kebenaran dari IPN?


Tidak perlu.

Bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan tenaga pengajar kewangan dari IPN?

Pihak jabatan/agensi boleh mengemukakan permohonan berpandukan garis panduan yang telah ditetapkan.

Bilakah tarikh pemusatan kursus-kursus kewangan ini mula berkuatkuasa?


Tarikh kuatkuasa adalah mulai 29 Jun 2010 berdasarkan surat edaran dari Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam dengan rujukan fail JPA(S)(BPO)215/65 Klt.22(7) bertarikh 29 Jun 2010

custom_html